Quá trình phát triển của thai nhi qua 42 tuần tuổi

Quá trình phát triển của thai nhi qua 42 tuần tuổi
Quá trình phát triển của thai nhi qua 42 tuần tuổi
Lưu ý: Việc phân chia thai kỳ thành các tuần theo các tháng (Pregnancy Weeks to Months) mang tính chất tương đối, chúng tôi đã tham khảo hầu hết các tài liệu để đưa ra cách phân chia hợp lý cho mình.

Tam cá nguyệt thứ 1

Thai kỳ tháng thứ 1

Thai kỳ tháng thứ 2

Thai kỳ tháng thứ 3

Tam cá nguyệt thứ 2

Thai kỳ tháng thứ 4

Thai kỳ tháng thứ 5

Thai kỳ tháng thứ 6

Tam cá nguyệt thứ 3

Thai kỳ tháng thứ 7

Thai kỳ tháng thứ 8

Thai kỳ tháng thứ 9